Alapszabály

A Tiszaszigeti Sellő Horgászegyesület

Alapszabálya

(Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt)

2014.

 

Alapszabály

1. §– Az egyesület neve: Tiszaszigeti Sellő Horgászegyesület

 Az egyesület rövid elnevezése: Tiszaszigeti Sellő H. E.

 Székhelye:   Vedres István Faluház

6756 Tiszasziget, Szabadság u. 8.

Pecsétje:    Kör alakú, benne az egyesület rövidített elnevezésével

2. §–Az egyesület céljai és céljait megvalósító eszközei

1, Az egyesület célja:

 

 1. Az igényekhez és lehetőségekhez mérten saját kezelésű horgászvizek kialakítása, tulajdonlása.
 2. Állami horgászjeggyel rendelkező horgászok részére horgászlehetőségek biztosítása a tiszaszigeti Puszta tó területén, amelyet az Egyesület haszonbérleti szerződés alapján használ.
 3. A horgásztevékenység kultúrájának megteremtése és ápolása.

Az Országos Horgászrend előírásainak betartása és betartatása.

 1. d) környezetvédelem

2. Céljait megvalósító eszközei:

 1, a) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket.

 1. b) Segíti a horgászással kapcsolatos információk megszerzését és elsajátítását, saját és egyéb horgászvizeken az érvényes előírások és törvények érvényre jutását.
 2. Az egyesület, mint a MOHOSZ tagja fejti ki működését. Az egyesület és szövetség kapcsolatára MOHOSZ alapszabály az irányadó.
 3. d) Környezetvédelem: a tiszaszigeti lakosságnak a természet tiszteletére, a környezetvédelem fontosságának beismerésére való nevelés környezetvédelmi oktatással és helyi környezetvédelmi programok szervezésével, valamint környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati lehetőségek felkutatásával és lebonyolításával.

Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil törvény) 34.§ (1) bekezdése alapján kijelenti, hogy:

 1. a) Az Egyesület céljainak elérése érdekében a 2. § 1. d) pontban megjelölt tevékenységet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1.§-a, ill., 54., és 55.§-a alapján ellátandó közfeladat teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységként végzi.
 2. b) Az egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból egyesületi tagságtól függetlenül, bárki részesülhet.
 3. c) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
 4. d) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
 5. e) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 1. §–Az egyesület tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
 1. Az egyesület alapító tagjai a mai napon a mellékelt jelenléti ív szerint jelen lévő állampolgárok.
 2. Az egyesület tagsága teljes jogú, ifjúsági és tiszteletbeli tagokból áll.
 3. Az egyesület teljes jogú tagja lehet nemre és állampolgárságra tekintet nélkül az a természetes személy, aki az alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósításáért tevékeny részt vállal, és kitöltött belépési nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt, azt magára nézve kötelezőnek elismeri és kinyilvánítja csatlakozási szándékát. A teljes jogú tagság feltétele a tárgyévben, a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíj megfizetése. Tagfelvételre vonatkozó szabályok: a kérelmet írásban kell benyújtani az Intéző Bizottságnál, majd a felvételről az Intéző Bizottság írásban dönt. Az elutasító döntés ellen a Közgyűléshez lehet 15 napon belül fordulni jogorvoslati kérelemmel.
 4. Tiszteletbeli tagok azok a belföldi vagy külföldi személyek, akik részére az egyesület közgyűlése ezt a címet adományozza.
 5. Az egyesületnek 18 éven aluli fiatal is tagja lehet (ifjúsági tag). Általános iskolai tanuló a törvényes képviselő írásos beleegyezésével lehet tagja az egyesületnek.
 6. Az egyesület tagjai tagsági könyvük, vagy érvényes horgászigazolványuk bejegyzésével igazolhatják tagságukat. A tiszteletbeli tagokra is ez vonatkozik.
 7. A tagsági viszony megszűnik:

– elhalálozással

– kilépéssel

A kilépésre való szándékot írásban kell bejelenteni az Intéző Bizottsághoz.

– kizárással

– tiszteletbeli cím visszavonásával

 1. Kizárható az a tag, aki az alapszabály előírásait megsérti, vagy súlyosan vét a törvények ellen. Továbbá kizárható az a tag, aki írásbeli felhívás ellenére az éves tagsági díj pénzügyi rendezését elmulasztja, (a díj megfizetésének határideje a tárgyév december 31. ) A kizárásról az egyesület közgyűlése dönt. A kizáró határozat ellen 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel.
 2. A tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról az egyesület közgyűlése dönt.
 3. Az egyesületbe a belépés és a kilépés önkéntes.
 4. Az egyesület köteles a tagságáról naprakész nyilvántartást vezetni.

 

 1. §–A tagok jogai és kötelezettségei

1, A teljes jogú tag szavazati joggal rendelkezik, az egyesület minden vezető testületébe és tisztségére jelölhet és jelölhető, választhat és választható.

 1. A kiskorú tagok szavazati joggal rendelkeznek és életkoruknak megfelelő tisztségre választhatók.
 2. A tiszteletbeli tag tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik (szavazati joggal nem), tisztségre nem választható.
 3. Valamennyi tag joga, hogy:
 4. a) részt vegyen az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,
 5. b) igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait,
 6. c) betekintést nyerhessen az egyesület szakmai, anyagi, pénzügyi tevékenységébe.
 7. d) az egyesülettől horgászjegyet igényelhet,
 8. e) a horgászjegy birtokában területi engedélyt válthat,
 9. f) az egyesületet érintő bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet,
 10. g) az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni.

Az ifjúsági tagok törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják ezen jogukat.

 

 1. Valamennyi tag köteles:
 2. a) az alapszabály rendelkezéseit betartani,
 3. b) tagtársaival együttműködni, velük szolidaritást vállalni,
 4. c) az egyesület közgyűlése által meghatározott tagdíjat egy összegben befizetni,
 5. d) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendelet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani,
 6. e) részt venni az egyesület mindazon tevékenységében, amelyben a közreműködést elvállalták,
 7. f) köteles az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek eleget tenni.

 

 1. A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

 

 1. §–Az egyesület szervei és azok működési rendje

1, Az egyesület szervei:

 

 1. a) Közgyűlés
 2. b) Intéző Bizottság
 3. A közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen valamennyi tag részt vehet. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlést az Intéző Bizottság Elnöke hívja össze. Az Elnöknek a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

A megismételt Közgyűlést a határozatképtelen Közgyűlést követő 15 napon belüli időpontban, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni, az újabb meghívóban a tagok figyelmét fel kell hívni a megváltozott határozatképességű szabályokra. A megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés meghívójában az eredeti Közgyűlés határozatképességétől függő feltétellel a határozatképtelen Közgyűlés napjára is kitűzhető.

A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

A Közgyűlés nyilvános, a közgyűlési meghívót az Elnök az egyesület hirdetőtábláján és honlapján megjelenteti, valamint ingyenes hirdetőújságban közölt hirdetésben nyilvánosságra hozza.

A Közgyűlést össze kell hívni:

– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

– ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van – feltéve, hogy jelen okirat kétharmados többséget nem ír elő. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.

 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

Kétharmados többség szükséges:

 • az Egyesület feloszlásának valamint más egyesülettel történő egyesülésének, vagy szervezethez való csatlakozás kimondásához,
 • az éves beszámoló jóváhagyásához

Titkos szavazást kell elrendelni, ha a jelenlevők fele kéri. Személyi kérdésekben titkos szavazás dönt. Ez a szavazásra vonatkozó szabály érvényes az Egyesület minden szervére. A közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok mindegyike egy szavazattal rendelkezik.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének kimondása, döntés egyesületi szövetségbe történő belépésről és kilépésről;
 • az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 • tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása és visszahívása; ha a tisztségviselő feladata ellátására méltatlanná válik;
 • a tagsági díj, belépési díj és egyéb díjak összegének meghatározása;
 • az Intéző Bizottság éves beszámolójának elfogadása;
 • az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása;
 • döntéshozatal az egyesület egészét érintő kérdésekben,
 • az Egyesület működésével kapcsolatos főbb irányvonalak meghatározása;
 • az Egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módjának, mértékének, illetve pénzbeli megváltásának rendjének meghatározása;
 • az Egyesület tisztségviselői számára tiszteletdíj megállapítása, illetve a tiszteletdíj mértékének a jóváhagyása,
 • döntés meghatározott összegű belépési díjfizetésre kötelezésről az Egyesületben teljes jogú tagként való felvételnél;
 • az Intéző Bizottság javaslata alapján döntés tagkizárásról;
 • Felügyeli és ellenőrzi az egyesületi alapszabály betartását, annak megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet és álláspontját, véleményét az Intéző Bizottság vagy a felügyeletet gyakorló szerv elé terjesztheti,

– az Intéző Bizottság jelzése alapján a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet,

 • másod fokon eljár az egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben a fegyelmi szabályzatban foglaltak alapján
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

A Közgyűlést az Intéző Bizottság elnöke, akadályozatása esetén az alelnök vezeti. A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, a megvitatott napirendre vonatkozó lényeges hozzászólásokat, valamint a meghozott határozatokat. A közgyűlés határozatait az érdekeltekkel, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban közölni kell.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatási kertében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 Az egyesület éves beszámolója tartalmazza:

 • a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 • az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
 • kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet

A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

3., Az Intéző Bizottság

 Az Intéző Bizottság az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Egyesület tevékenységét és a gyakorlati munkát a közgyűlések között a 3 tagú Intéző Bizottság koordinálja, irányítja, ellenőrzi. Az Intéző Bizottság feladatait az Alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően végzi. Az Intéző Bizottság jogosult dönteni minden olyan kérdésben, melyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe.

Az Intéző Bizottság évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, az ülés időpontjáról, helyéről és a napirendi pontokról előzetesen tájékoztatva az érintetteket, az ülés előtt legalább 8 nappal. Az Intéző Bizottság ülései nyilvánosak, az ülés időpontjára, helyére, ill. napirendjére vonatkozó tájékoztatást az Elnök az egyesület hirdetőtábláján és honlapján megjelenteti, valamint ingyenes hirdetőújságban közölt hirdetésben nyilvánosságra hozza.

Az Intéző Bizottság ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az Intéző Bizottság tagjai hitelesítenek aláírásukkal.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét, a megvitatott napirendre vonatkozó lényeges hozzászólásokat, valamint a meghozott határozatokat. Az Intéző Bizottság határozatait az érintettekkel, a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban közölni kell.

 

Az Intéző Bizottság tagjai:

1.) Név: Kiss Gábor (Elnök)

Anyja neve: Grünwald Irén

Cím: 6756 Tiszasziget, Szamos u. 9.

 

2.) Név: Papp Béla (Alelnök)

Anyja neve: Berkes Mária

Cím: 6756 Tiszasziget, Temető u. 4.

 

3.) Név:Madarász Antal (Titkár)

Anyja neve: Takács Teréz

Cím: 6756 Tiszasziget, Temesvári u. 12.

 

Az Intéző Bizottság tagjait a Közgyűlés 5 évre választja meg.

Nem lehet az Intéző Bizottság tagja az a személy, a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

 1. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Intéző Bizottság határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Az Intéző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, hogy amennyiben 2 fő van jelen, úgy az Intéző Bizottság határozatát egyhangúan tudja meghozni.

Az Intéző Bizottsági tagság megszűnik:

 • önkéntes lemondással
 • halállal
 • tagsági jogviszony megszűnésével
 • meghatározott időtartam elteltével
 • visszahívással, a Közgyűlés visszahívhatja az Intéző Bizottság tagját, ha a tisztségviselői feladata ellátására méltatlanná válik, és a tagok egyharmada azt a Közgyűlés előtt írásban kéri; ill. ha az Intéző Bizottság a lefolytatott fegyelmi eljárás alapján javaslatot tesz a tisztség megszüntetésére

Az Intéző Bizottság feladata és határköre:

 • az Egyesület tevékenységének irányítása, koordinálása
 • az Egyesület működése során felhalmozódott vagyon kezelése
 • a tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyek intézése, döntés teljes jogú tag, ill. ifjúsági tag felvételéről
 • vélemény és javaslatot kialakítása az egyesületi tagokat érintő kérdésekben, a tagok érdekeinek képviselete és védelme
 • végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza, és dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása
 • az Egyesület költségvetési tervezetének, éves munkatervének, valamint az éves beszámolójának elkészítése a Közgyűlés elé terjesztés
 • tagnyilvántartás vezetése
 • első fokon eljár az egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben a fegyelmi szabályzatban foglaltak alapján

Az Intéző Bizottság feladatait az Alapszabály rendelkezései valamint a Közgyűlés határozatai szabják meg. Tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek évente számot adni.

A Közgyűlés illetve az Intéző Bizottság döntéseinek illetőleg jogszabály vagy jelen okirat rendelkezései szerinti nyilvánosságra hozandó jelentéseinek az érintettekkel való közléséről, illetve nyilvánosságra hozataláról az Intéző Bizottság elnöke gondoskodik.

A döntések érintettekkel való közlése írásban, postai úton történik. A döntések és a jelentések nyilvánosságra hozatala oly módon történik, hogy a meghozatalukat követően azokat haladéktalanul ki kell függeszteni az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtábláján, és honlapján 14 napra, valamint ingyenes hirdetőújságban közölt hirdetésben.

 

 1. §—Tisztségviselők

 

 

 1. Az egyesület tisztségviselői:

 

     Intéző Bizottság

elnök

alelnök

titkár

 

 1. A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el.

Részükre a Közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg.

 1. A tisztségviselők megbízatása megszűnik:

–   a tagsági viszony megszűnésével,

–   önkéntes lemondással,

–   visszahívással,

 • halállal,
 • meghatározott időtartam elteltével.

 

 1. Az Intéző Bizottság elnöke:

 

 • az egyesület vezetője és képviselője: az egyesületet önálló képviseleti joggal képviseli, konkrét esetekben megbízást adhat bármely tagnak a képviseletre

–   összehívja a Közgyűlést és az Intéző Bizottság üléseit és azokon elnököl,

–   munkáltatói jogokat gyakorol,

 • dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, alapszabály vagy a Közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe,

–   felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,

–   a Közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között, ám kizárólag az alelnök tudtával és beleegyezésével, szerződéseket köthet és meghatalmazásokat adhat az egyesület nevében. A szerződéseket az alelnöknek is minden esetben el kell látnia aláírásával.

 

 

 

 

 

 

 1. Az Intéző Bizottság alelnöke:

 

                               –   segíti az elnök munkáját, akadályoztatása esetén helyettesíti.

                               –   a szerződések, meghatalmazások megkötéséért ugyanolyan mértékben felelősséget vállal, mint az elnök, és azokat értelmezés után köteles véleményezni és ellenjegyezni.

 1. Titkár:

 

                               –   előkészíti a közgyűlés és az Intéző Bizottság elé kerülő előterjesztéseket,

–   irányítja az egyesület írásbeli teendőit,

 • szervezi az egyesület rendezvényeit,
 • az egyesület mindenkori titkára köteles jegyzőkönyvet vezetni az Intéző Bizottság és a Közgyűlés üléseiről, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
 • a titkár köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, továbbá köteles nyilvántartást vezetni arról is, hogy az Intéző Bizottság és a Közgyűlés döntéseit az érintettekkel miként közölték, továbbá meg kell győződnie arról, hogy az előbbiekben rögzített nyilvánosság biztosítása érdekében a hirdetőtáblákon kifüggesztésre kerültek, illetve az egyesület honlapján, valamint ingyenes hirdetőújságban a döntések megfelelő időben megjelentetek,
 • a titkár gondoskodik arról, hogy az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthessen, valamint a hirdetőtáblákon való kifüggesztésekkel köteles a nyilvánosságot tájékoztatni a szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról. E körben a titkár a nyilvántartások birtokában köteles az érdeklődők rendelkezésére állni. Az egyesületi tagok és kívülállók ez irányú érdeklődését a titkár köteles elfogadni és legjobb ismeretei szerint a szükséges felvilágosításokat, és tájékoztatásokat megadni,
 • a fegyelmi eljárással kapcsolatos írásbeli előkészítés

 

 

 1. §

 

Az egyesület jogi személyisége és gazdálkodása

 

 

 1. Az egyesület jogi személy.
 2. Az egyesület működésének pénzügyi alapját a tagdíjak, illetve egyéb bevételek (önkéntes adományok, pályázaton nyert támogatás stb.) alkotják.
 3. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Közgyűlés határozza meg.
 4. Az egyesület a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. Gazdálkodó tevékenységet egyebekben a hatályos jogszabályok előírásai szerint folytat.
 5. Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyv a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott károkért.
 6. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az egyesület tisztségviselői felelősek.
 7. Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 8. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem visszaforgatja az Alapszabályban foglalt tevékenységére.
 9. §

 

Az egyesület nyilvánossága

 

Az egyesület működése nyilvános.

Az alapítók és a csatlakozók közül bárki kifogással élhet az Intéző Bizottsághoz, vagy az azt felügyelő ügyészséghez, ha az egyesület kezelése és felhasználása körében jelen okirat, illetve hatályos és vonatkozó jogszabályok rendelkezésétől eltérő tevékenységet tapasztal.

Az egyesület, mint közhasznú szervezet a teljes körű nyilvánosságot a következők szerint biztosítja.

 

A Közgyűlés és az Intéző Bizottság határozatait 14 nap időtartamra az egyesület hirdetőtábláján és honlapján megjelenteti, valamint ingyenes hirdetőújságban közölt hirdetésben nyilvánosságra hozza, továbbá az érdekelteknek kézbesíti.

Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba és a közhasznú jelentésbe az egyesület székhelyén – az egyesület elnökével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet.

A működéssel kapcsolatos beszámolók és közhasznú jelentések az egyesület honlapján, valamint ingyenes hirdetőújságban közölt hirdetésben jelennek meg. Az egyesület a közhasznú jelentést nyilvánosságra hozza a tárgyévet követő június 30. napjáig.

Az egyesület a honlapján, valamint a helyi ingyenes hirdetőújságban megjelentetett hirdetésen keresztül nyilvánosságra hozza az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit, így bárki által megismerhetők.

 

 1. §

 

Az egyesület megszűnése

 

Az egyesület határozatlan időtartamra jön létre.

Az egyesület megszűnik, ha

 • az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
 • a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
 • a bíróság feloszlatja,
 • a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,
 • a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. A megszűnéskor meglévő vagyon a tagok között nem osztható fel.

Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül.

A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni.

 1. §

 

Az egyesület felügyelete

 

Az egyesület működése felett az ügyészség – a Civil törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

 

 1. §

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

Az Egyesület működésével kapcsolatos – jelen okirat által nem részletezett kérdésekben – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

Az egyesület működéséhez a Szegedi Törvényszék által történő nyilvántartásba vétel szükséges.

Ezen módosításokkal egységbe foglalt Alapszabályt a 2014. május 17. napján megtartott Közgyűlés elfogadta

 

Tiszasziget, 2014. május 17.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>